Åpenhetsloven 2022: Rapport for Orkland Energi AS

Apenhetsloven-1.png

Hva er Åpenhetsloven 

Dette er en ny lov som ble vedtatt av Stortinget og som hadde ikrafttredelse 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre skal allmenheten sikres tilgang til informasjon om dette.

Loven pålegger virksomhetene følgende:

 • Redegjør for  hvordan  virksomheten  jobber  med  å  håndtere  forhold  knyttet  til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Det skal gjøres en aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
 • Legge til rette for at offentligheten kan be om informasjon knyttet til virksomhetens negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Grunnleggende menneskerettigheter

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

 

Anstendige arbeidsforhold

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

 

Metodikken

Virksomheter skal gjøre en aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, dette følger av Åpenhetslovens §4. Rent praktisk er metodikken vi har lagt til grunn som følger:

 

 1. Forankre ansvar i styret og ledergruppen: Virksomheten/konsernet må binde seg til å følge kravene i Åpenhetsloven. Interne rutiner og retningslinjer bør gjennomgås og tilpasses ved
 2. Gjennomføre aktsomhetsvurderingen: Virksomheten/konsernet må kartlegge alle vesentlige leverandører som det gjøres innkjøp fra;
  1. Kartlegge leverandørkjeder
  2. Innhente informasjon fra leverandører
  3. Gjøre risikovurdering
 3. Prioritere og forebygge: Basert på risikovurderingen kan det være forhold hos leverandør(er) som krever oppfølging;
  1. Der vi finner negative konsekvenser skal disse spesifiseres, tiltak skal iverksettes og tiltakene må følges opp – slik at negative konsekvenser blir tilbakeført.
 4. Utarbeide rapport om åpenhetsloven og besvare henvendelser om åpenhetsloven: Dette er en rapport som første gang skal publiseres 30. juni 2023, deretter skal den minimum oppdateres årlig. Videre skal det etableres et system for å besvare henvendelser knyttet til åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er ny og følgelelig er metodikken for oppfølging også ny. Det vil derfor komme justeringer på metodikken i årene som kommer.

 

Beskrivelse av konsernet og leverandører/verdikjeder

Orkland Energi har gjennom mer enn 100 år vært en viktig bidragsyter til utvikling av den lokale energiforsyningen med vannkraft, strømnett og fjernvarme. I tillegg driver vi med klima- og kuldeteknikk.

 

Fjernvarmenettet forsyner ca 50 lokale kunder med energi til oppvarming. Fjernvarmen er utnyttelse av energi fra lokal industri, som ellers ville gått til spille.

 

Kraftproduksjonen er lokal og miljøvennlig vannkraft.

 

Orkland Klima og Kuldeteknikk er totalleverandør av klima- og kuldetekniske løsninger til både privat- og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Dette betyr at vi hjelper med montering, drift og vedlikehold av kjøle- og fryseanlegg, klimaanlegg, varmepumper og mye mer.

 

Konsern

Konsernet Orkland Energi består pr. tidspunkt av følgende selskaper:

 

 

Rapporten dekker bare de 100% eide datterselskapene, de tilknyttede selskapene er ikke del av rapporten.

 

Leverandører

Orkland Energi søker å kjøpe varer og tjenester lokalt, i den grad det lar seg gjøre. Men selv om de fleste leverandører er lokale, vil leverandørkjedene strekke seg til flere land.

 

Basert på vår kartlegging ser vi at disse områdene/landene utgjør hovedvekten:

 • Norge – de fleste av våre leverandører er registrert i Norge. Flere av de har all sin aktivitet og produksjon her, med ubetydelige leverandører i utlandet
 • Europa – det er flere varer som vi kjøper av bår norske leverandører som produseres/settes sammen i Europa, i land som Tyskland, Østerrike, Tsjekkia og Danmark
 • Asia – det er noe produksjon i Asia, men i hovedsak er det produksjon av komponenter til det som settes sammen/produseres i Europa. Land som Thailand, Japan og Malaysia utgjør hovedvekten basert på den foreløpige kartleggingen

 

Generelle innkjøpsrutiner

Ved innkjøp fra underleverandører er det 3 punkter som vi stiller krav til:

 • Pris
 • Kvalitet
 • Anstendige lønns- og arbeidsvilkår

Det er sistnevnte punkt som er viktig med tanke på kravene etter åpenhetsloven. Vårt standard kontraktsformular gjør leverandøren ansvarlig for egne ansatte, ansatte hos underleverandør og eventuelt innleide ansatte. Det kreves at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til:

 • Forskrift om allmenngjort
 • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet innen den frist vi som kjøper av varen/tjenesten fastsetter. Der leverandøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underleverandører, skal leverandøren uten opphold opplyse oss om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av oss.

 

Mellomstore enkeltinnkjøp (konkurranse)

Ved større enkeltinnkjøp ønsker vi anbudsrunder på dette. Her plukker vi ut 2-4 aktuelle leverandører. Lokale leverandører blir prioritert, da vi har erfaring med at disse gir god og tett oppfølging av de varene/tjenestene de leverer, og vi ønsker å bidra med positive ringvirkninger i vårt lokalmiljø.

 

Det er pr nå i hovedsak pris, kvalitet og som avgjør valg av leverandør. (anstendig lønns- og arbeidsvilkår er som nevnt over en eksplisitt forutsetning).

 

Men det vurderes å innføre krav knyttet til miljø, slik miljøsertifisering, nullutslippskjøretøy etc. Dette vil presenteres nærmere i senere oppdateringer av denne rapporten.

 

Aktsomhetsvurdering og konklusjon

Kartlegging av leverandører

 

Vi har samlet alle leverandører i konsernet i én liste og så sortert disse fra største til minste. Det er så satt en vesentlighetsgrense, som har begrenset utvalget vi har kartlagt nå i første omgang.

 

Videre er det foretatt en risikovurdering leverandører som ikke er vesentlig, hvor noen flere leverandører har blitt valgt ut til kontroll.

 

Leverandørene er kontrollert på følgende måte:

 • Der leverandøren har offentliggjort sin rapport etter åpenhetsloven har vi basert oss på informasjon i denne
 • Hvis ikke rapport foreligger, har vi sendt spørreskjema pr mail til kunden med spørsmål knyttet til åpenhetsloven

 

Arbeidet med kartlegging av leverandører er pågående og utvalget leverandører som blir kartlagt vil økes i perioden fremover.

 

Konklusjon

Vi har ikke avdekket negative funn ved noen av våre leverandører i 2023. Vår egen risikovurdering tilsier også at risikoen for dette er lav, siden majoriteten av produksjonen/tjenesteleveransene skjer i land med lav risiko for brudd knyttet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

For ytterligere informasjon eller henvendelser knyttet til Åpenhetsloven, send mail til johan.skjolberg@orklandenergi.no